wczytywanie strony...

Polityka prywatności

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Publiczna Gminy Krynicy - Zdroju z siedzibą w Krynicy-Zdroju, ul. Szkolna 3.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@umkrynica.pl

3. Dane osobowe przetwarzane są w celu umożliwienia korzystania z zasobów bibliotecznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), i dlatego podanie danych jest niezbędne.

4. Dane będą przetwarzanie w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na sprawozdawczości statystycznej oraz zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, kulturalnych, oświatowych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury w oparciu o ogólne rozporządzenie ustawy o ochronie danych oraz ustawę o bibliotekach.

5. Dane osobowe będą przechowywane w okresie korzystania przez użytkownika z usług biblioteki, a w przypadku wystąpienia kar lub innych należności - do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez prawo będą przechowywane do czasu obowiązywania odpowiednich przepisów prawa.

6. Odbiorcami danych osobowych będą firmy wspierające obsługę informatycznego systemu bibliotecznego oraz firmy windykacyjne, z którymi zostały zawarte stosowne umowy.

7. Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (po uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki - zwrocie wypożyczonych materiałów oraz wniesieniu ewentualnych opłat).

8. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować uniemożliwieniem realizacji usługi.

Inspektor Ochrony Danych

Inspektor ochrony danych:
Tomasz Syjud
e-mail: iod@umkrynica.pl
tel. 18 472 55 60

Zastępca inspektora ochrony danych:
Katarzyna Smoleń-Lupa
e-mail: iod@umkrynica.pl
tel. 18 472 55 60

Do góry
Zamknij